Africa ToursContacteer ons voor een afspraak: 051 708 171

Jump over navigation
Reiscafe

Home > Reisverzekeringen

 

Reisverzekeringen

Africa Tours kan u zeer uitzonderlijke voorwaarden aanbieden op de kwalitatieve reisverzekeringen van de Europese. Onze jarenlange samenwerking met de Europese alsook het feit dat wij enkel direct verkopen maken dat wij u zeer aantrekkelijke premies kunnen aanbieden voor een annuleringsverzekering (4% formule) of een complete reisverzekering (6% formule). Daarnaast bieden wij ook alle andere verzekeringsformules aan van de Europese alsook andere verzekeringsmaatschappijen. Wij geven u graag advies omtrent de beste keuze !

De 4% formule of de Golden Travel Insurance is een verzekering tegen annulering en vakantieonderbreking. Deze premie wordt berekend op de totale reissom.

Annuleringsverzekering
D. ANNULERINGSVERZEKERING

1. DEFINITIES
a. Reiscontract: ieder vervoer, verblijf of huur van een vakantieverblijf, al dan niet gecombineerd, afgesloten door de verzekerde in hoedanigheid van reiziger en/of huurder met een professionele reisorganisator en/of –bemiddelaar of bij een vervoerder.
b. Vertrekdatum:
a. de vertrekdatum van de reis vermeld in het reiscontract.
b. de aanvangsdatum van de huur van de vakantiewoning, billijk rekening houdend met de duur van de reis om rechtstreeks het vakantieoord te bereiken op de in het reiscontract voorziene datum.
c. Inschrijvingsdatum: de datum op dewelke de gereserveerde prestaties geboekt werden bij een professionele reisorganisator en/of reisbemiddelaar.
Indien het enkel om vliegtuigtickets gaat, wordt de inschrijvingsdatum gelijkgesteld met de datum van uitgifte van het ticket.
d. Reisgezel: de unieke persoon of het unieke koppel, inbegrepen de familieleden die onder hetzelfde dak wonen, met wie de verzekerde of het verzekerde koppel besloten tezamen een reis te ondernemen of een vakantieverblijf af te huren.
e. Levensgezel: de persoon met wie de verzekerde een feitelijke of wettelijke levensgemeenschap vormt en die met hem duurzaam op dezelfde verblijfplaats samenleeft.
f. Ziekte: aantasting van de gezondheid, vastgesteld vóór de vertrekdatum, door een erkend geneesheer en welke het afgesloten reiscontract, medisch gezien, onmogelijk maakt.
g. Ongeval: aantasting van de lichamelijke gaafheid door een externe oorzaak, vastgesteld, vóór de vertrekdatum, door een erkend geneesheer en welke het afgesloten reiscontract medisch gezien onmogelijk maakt.
h. Belangrijke stoffelijke schade aan onroerende goederen: uitzonderlijke en accidentele schade, overkomen binnen de 30 dagen vóór vertrek, aan de onroerende goederen of aan de beroepsgebouwen die verzekerde bezit of huurt.

2. VERZEKERD BEDRAG
De totale kostprijs van de reis vermeld in de polis met een maximum van € 20.000 per persoon.

3. WAARBORG
De waarborg heeft als voorwerp de vergoeding van de annuleringskosten of de wijzigingskosten welke volgens de toepassing van de voorwaarden van het reiscontract ten laste vallen van de verzekerde ingeval van annulering of wijziging wegens één van de hierna volgende redenen:
1. ziekte, ongeval of overlijden van:
- de verzekerde, zijn levensgezel, een bloed- of aanverwant tot in de tweede graad, met inbegrip van de schoonfamilieleden;
- de persoon die met verzekerde samenwoont op dezelfde verblijfplaats en die onder zijn hoede staat of te zijnen laste valt;
- de officiële verloofde, evenals van zijn (haar) familieleden tot in de eerste graad;
2. een acute verergering van een voorafbestaande ziekte, die de geplande reis onmogelijk maakt, op voorwaarde dat deze ziekte op het moment van boeking geen bezwaar betekent om te reizen én dat de medische behandeling beperkt blijft tot het onder controle houden van de medische toestand door een onderhoudsmedicatie. Ingeval van een palliatieve behandeling blijft de waarborg beperkt tot overlijden of acute levensbedreiging ;
3. wanneer de verzekerde de voor de reis noodzakelijke inentingen, om medische redenen, niet mag ontvangen en deze niet gekend zijn bij de onderschrijving;
4. complicaties bij de zwangerschap van de verzekerde of een familielid tot in de eerste graad, inbegrepen de voortijdige bevalling van minstens één maand vóór de normaal voorziene datum;
5. de zwangerschap van verzekerde of haar levensgezel, op voorwaarde dat de reis voorzien is tijdens de laatste drie maand van de zwangerschap en deze niet gekend was op het ogenblik van inschrijving voor de reis;
6. ziekte of ongeval die de fysieke conditie van de verzekerde zodanig aantast dat hij niet langer kan deelnemen aan de sportieve activiteiten die het eigenlijke doel van de reis uitmaken;
7. wanneer de verzekerde of een familielid tot in de eerste graad wordt opgeroepen voor:
- de juridische handelingen van officiële organismen bij de adoptie van een kind;
- voor een dringende orgaantransplantatie (als donor of als ontvanger);
8. indien een familielid van verzekerde tot de eerste graad of een persoon die onder zijn feitelijke of wettelijke hoede valt binnen de maand voor vertrek of tijdens de duur van de geplande reis dient te verhuizen naar een rusthuis of seniorencentrum;
9. de noodzakelijke aanwezigheid van de verzekerde ingevolge het overlijden van een familielid in de derde graad binnen de 15 dagen vóór vertrek of in geval van hospitalisatie van een alleenlevend familielid tot in de derde graad;
10. onbeschikbaarheid ten gevolge van ziekte, ongeval of overlijden van de in de polis aangeduide persoon, gelast met de hoede van een minderjarig of gehandicapt kind van de verzekerde;
11. ziekte, ongeval of overlijden van de ex-levensgezel van verzekerde, waardoor de opvang van de kinderen, die verzekerde niet begeleiden tijdens de reis, onmogelijk wordt;
12. de scheiding van de gehuwde of samenwonende verzekerde levensgezellen op voorwaarde dat één van hen officiëel zijn domicilie veranderde na de datum van boeking van de reis.
13. de annulering van de huwelijksreis van verzekerde ingevolge de annulering van het burgerlijk huwelijk tussen de verzekerden;
14. overlijden of hospitalisering van een lid van het onthaalgezin bij dewelke de verzekerde gepland had zijn vakantie door te brengen, voor zover dit lid tijdens de geplande reis samenwoont op dezelfde verblijfplaats als het onthaalgezin;
15. opzeg om economische redenen van de arbeidsovereenkomst van verzekerde of zijn levensgezel door zijn werkgever;
16. het werkverlies, wegens economische redenen, van één der ouders van een verzekerde student;
17. intrekking van het reeds toegekende verlof van verzekerde door zijn werkgever wegens onbeschikbaarheid ten gevolge van ziekte, ongeval of overlijden van een collega die verzekerde vervangt;
18. noodzakelijke aanwezigheid van de verzekerde die een vrij of zelfstandig beroep uitoefent wegens onbeschikbaarheid ten gevolge van ziekte, ongeval of overlijden van de beroepsvervanger van de verzekerde aangeduid in de polis;
19. het intrekken van het verlof van verzekerde, beroepsmilitair, ingevolge een buitenlandse opdracht, op voorwaarde dat het marsbevel slechts werd overgemaakt na de inschrijving voor de reis;
20. verplichte aanwezigheid van de verzekerde voortvloeiend uit het afsluiten van een nieuw arbeidscontract met een minimum duurtijd van 3 onafgebroken maanden;
21. de professionele mutatie van verzekerde, indien deze een verhuis noodzakelijk maakt;
22. verplichte aanwezigheid van de verzekerde als:
- getuige of jurylid voor de rechtbank;
- student voor een herkansingsexamen in de periode tussen de vertrekdatum en 30 dagen na de datum van terugkeer van de reis;
23. belangrijke stoffelijke schade aan de onroerende goederen van of gehuurd door verzekerde, inbegrepen de schade aan de onroerende goederen ten gevolge van diefstal, overkomen binnen de 30 dagen vóór de vertrekdatum;
24. indien het huurcontract voor de woning waar de verzekerde zijn vaste verblijfplaats heeft door de eigenaar wordt opgezegd, binnen de drie maand vóór de geplande vertrek-datum;
25. indien de verzekerde of een familielid tot in de 2de graad het slachtoffer werd van een kidnapping of gijzeling, inbegrepen de tiger-kidnapping, evenals de verdwijning of de ontvoering van kinderen door één van de ouders;
26. indien de verzekerde het slachtoffer werd van een car-of homejacking binnen de 7 dagen vóór de vertrekdatum;
27. diefstal met geweld of met inbraak, binnen de vijf dagen vóór vertrek, van de identiteits- of vervoersbewijzen, noodzakelijk voor de reis;
28. diefstal of totale immobilisatie ten gevolge van een verkeersongeval of brand van het privé-voertuig van de verzekerde binnen de 7 dagen vóór vertrek of gedurende het traject naar de vakantiebestemming. De gevallen van mechanische pech zijn echter niet verzekerd;
29. vertraging op het moment van de inscheping, voorzien in het reiscontract, bij vertrek of tijdens een etappe, tengevolge van immobilisatie van meer dan één uur te wijten aan een verkeersongeval tijdens het traject naar de plaats van inscheping. De waarborg wordt uitgebreid tot de vertraging in geval van mechanische pech, op voorwaarde dat een attest van een depannagebedrijf of erkende automobielclub kan voorgelegd worden;
30. wilde (niet aangekondigde) staking op de vertrekplaats in België, waardoor de plaats van inscheping te laat bereikt werd;
31. weigering van het inreisvisa door de autoriteiten van het land van bestemming.

Indien de waarborg “Annulering All Risks” werd onderschreven, hetzij in een gecombineerde formule, hetzij als afzonderlijke waarborg, geniet de verzekerde bovendien van de waarborgen onder hoofdstuk E. ANNULERING ALL RISKS

De waarborg wordt eveneens aan de verzekerde toegekend in geval van annulering door de reisgezel tengevolge van één van bovenvermelde redenen, voor zover deze eveneens een verzekeringscontract, met waarborg annuleringsverzekering, bij De Europese afsloot en de verzekerde door de annulering van de reisgezel verplicht is zijn reis alleen te ondernemen.

4. UITSLUITINGEN
a. Medische aandoeningen waarvoor op het ogenblik van onderschrijving van de polis en/of boeking van de reis reeds specifieke onderzoeken en/of behandelingen gepland waren (met uitzondering van routine-onderzoeken).
b. Mentale, nerveuze of emotionele aandoeningen, inbegrepen angsttoestanden, depressie, neurose, psychose of psychosomatische aandoeningen, tenzij deze een (dag)hospitalisatie vergen.
c. Vrijwillige zwangerschapsonderbreking.
d. Ongevallen of stoornissen tengevolge van:
- het beoefenen van bergbeklimming langs ongebaande wegen, van jacht op groot wild, van speleologie en onderzees beoefende visvangst of gevechtssporten;
- de deelname aan alle koersen, snelheidspogingen of -wedstrijden;
- het beoefenen van sporten ten professionele titel of tegen betaling, inbegrepen de hieraan verbonden trainingen;
e. Vertraging door verkeersmoeilijkheden en andere gewone incidenten.
f. Insolvabiliteit van de verzekerde.
g. Dossier-, administratie-, visa- en andere gelijkaardige kosten.
h. Reizen die niet geboekt werden tijdens de geldigheidsduur van het verzekeringscontract.
i. Uitsluitingen voorzien onder de gemeenschappelijke bepalingen.

De bovenvermelde uitsluitingen zijn niet alleen van toepassing op de verzekerde maar eveneens op de personen waarvan de medische toestand de oorzaak is van de aanvraag tot tussenkomst.
Blijven eveneens uitgesloten: alle aanvragen tot schadevergoeding op polissen die later dan 5 kalenderdagen na reservering van de reis werden uitgeschreven.

5. VASTSTELLING VAN DE VERGOEDING
De Europese vergoedt aan de verzekerde:
a. 1) voor elke boeking behalve flight only: bij annulering door de verzekerde vóór de aanvang van het reiscontract: 100% van de contractueel verschuldigde annuleringskosten van de reisorganisator, eventueel vermeerderd met de kosten aangerekend door de reisbemiddelaar beperkt tot 10% van de reissom;
2) voor een flight only: in geval van annulering door de verzekerde vóór de aanvang van de vlucht, de annuleringskosten aangerekend door de luchtvaartmaatschappij en/of de broker, vermeerderd met de eventuele fee van de reisbemiddelaar beperkt tot maximum 25% van de aankoopprijs van het ticket.
De tussenkomst zal in geen geval hoger zijn dan 100% van het verzekerd bedrag.
b. indien, in geval van annulering door de reisgezel, de verzekerde beslist alleen op reis te vertrekken: de hierdoor veroorzaakte extra hotel- en/of wijzigingskosten. De tussenkomst van De Europese zal in ieder geval beperkt blijven tot maximum de contractueel verplichte vergoeding bij annulering;
c. in geval van immobilisatie van het privé-voertuig kan de verzekerde de reis alsnog aanvatten met een huurwagen. In dat geval komt De Europese tussen in de netto huurprijs van de wagen tot een bedrag gelijk aan de aanrekenbare annuleringskosten.
Tol-, benzine- en/of eventuele verzekeringskosten worden niet ten laste genomen.
De tussenkomst van De Europese zal in geen geval het voorziene verzekerd bedrag, zoals vermeld in het reiscontract, overschrijden en zal altijd berekend worden op basis van de annuleringskosten verschuldigd op basis van de voorwaarden van het reiscontract bij annulering binnen de 48 uur nadat verzekerde kennis nam van de gebeurtenis die de annulering veroorzaakte.
De proportionele regel zal toegepast worden indien het verzekerd kapitaal niet overeenstemt met de totale prijs van het reiscontract of indien een verkeerde en lagere premievoet werd toegepast.

6. VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE
De verzekerde zal de volgende verplichtingen naleven:
a. binnen de 48 uur, nadat verzekerde kennis heeft van een gebeurtenis die de annulering van de reis veroorzaakt, een schriftelijke aangifte naar De Europese sturen;
b. zich schikken naar de instructies van De Europese en haar alle inlichtingen en/of documenten bezorgen die zij noodzakelijk of nuttig acht;
c. alle noodzakelijke en nuttige maatregelen treffen om de annuleringskosten tot een minimum te beperken, d.w.z. dat vanaf het ogenblik dat verzekerde kennis heeft van een gebeurtenis die de annulering van de reis kan veroorzaken, hij het reisagentschap of de touroperator hiervan onmiddellijk zal op de hoogte brengen.

 

Vakantieonderbreking
F. VAKANTIEONDERBREKING

1. DEFINITIES
Zie onder D. 1. van de waarborg “Annuleringsverzekering”.

2. VERZEKERD BEDRAG
De totale kostprijs van de reis vermeld in de polis met een maximum van € 20.000 per verzekerde.
Voor de gecombineerde formule Assistance Plus blijft de waarborg beperkt tot € 10.000 per verzekerde.

3. WAARBORG
De waarborg heeft als voorwerp de vergoeding van de niet genoten vakantiedagen indien de verzekerde wegens één van de hierna volgende redenen zijn reis voortijdig diende te onderbreken of zijn vertrek diende uit te stellen:
a. ziekte, ongeval of overlijden van:
- de verzekerde, zijn levensgezel, een bloed- of aanverwant tot in de tweede graad, met inbegrip van de schoonfamilieleden;
- de persoon die met verzekerde samenwoont op dezelfde verblijfplaats en die onder zijn hoede staat of te zijnen laste valt;
- de officiële verloofde, evenals van zijn (haar) familieleden tot in de 1e graad;
b. overlijden of hospitalisering van een inwonend lid van het onthaalgezin, bij hetwelke de verzekerde zijn vakantie doorbrengt en op voorwaarde dat de gehospitaliseerde onder hetzelfde dak woont als het onthaalgezin;
c. noodzakelijke aanwezigheid van de verzekerde die een vrij of zelfstandig beroep uitoefent wegens onbeschikbaarheid ten gevolge van ziekte, ongeval of overlijden van de beroepsvervanger van de verzekerde, aangeduid in de polis;
d. onbeschikbaarheid ten gevolge van ziekte, ongeval of overlijden van de in de polis aangeduide persoon, gelast met de hoede van een minderjarig of gehandicapt kind van de verzekerde;
e. belangrijke stoffelijke schade aan de onroerende goederen van verzekerde overkomen tijdens de reis, inbegrepen de diefstal in de woning;
f. verplichte aanwezigheid van de verzekerde als getuige of jurylid voor de rechtbank;
g. wanneer de verzekerde of een familielid tot in de eerste graad wordt opgeroepen voor:
- de juridische handelingen van officiële organismen bij de adoptie van een kind;
- voor een dringende orgaantransplantatie (als donor of als ontvanger);
h. complicaties bij de zwangerschap van de verzekerde of een familielid tot in de eerste graad, inbegrepen de voortijdige bevalling van minstens één maand vóór de normaal voorziene datum;
i. diefstal of totale immobilisatie ten gevolge van een verkeersongeval of brand van het privé-voertuig van de verzekerde op het ogenblik van vertrek of gedurende het traject naar de vakantiebestemming. De gevallen van mechanische pech zijn echter niet verzekerd;
j. vertraging op het moment van de inscheping, voorzien in het reiscontract, bij vertrek of tijdens een etappe, tengevolge van immobilisatie van meer dan één uur te wijten aan een verkeersongeval tijdens het traject naar de plaats van inscheping. De waarborg wordt uitgebreid tot de vertraging in geval van mechanische pech, op voorwaarde dat een attest van een depannagebedrijf of erkende automobielclub kan voorgelegd worden.
De waarborg wordt eveneens aan de verzekerde toegekend in geval van reisonderbreking door de reisgezel ten gevolge van één van bovenvermelde redenen, voor zover deze eveneens een verzekeringscontract, met een waarborg vakantieonderbreking, bij De Europese afsloot en de reisonderbreking van de reisgezel hem verplicht de reis alleen verder te zetten.

4. UITSLUITINGEN
Zie onder punt 4. Uitsluitingen van de waarborg D. Annuleringsverzekering.
Deze uitsluitingen zijn niet alleen van toepassing op de verzekerde maar eveneens op de personen waarvan de medische toestand de oorzaak is van de aanvraag tot tussenkomst.

5. VASTSTELLING VAN DE VERGOEDING
De Europese vergoedt:
a. het niet te recupereren gedeelte van de betaalde reissom naar rato van het aantal niet genoten vakantiedagen, te rekenen vanaf het ogenblik van de thuiskomst in de woonplaats of vanaf de dag van hospitalisatie.
De ongenoten vakantiedagen worden als volgt berekend:
- indien de verzekerde terugkeert op kosten van één of andere bijstandswaarborg wordt de schadevergoeding berekend op basis van de niet genoten hotelnachten;
- indien de verzekerde op eigen middelen terugkeert wordt de vergoeding berekend op basis van de niet genoten hotelnachten en het oorspronkelijk voorziene ticket;
- indien de verzekerde zijn ticket heeft omgeboekt om terug te komen, wordt de prijs van de omboeking vergoed (en dus niet de oorspronkelijke terugvlucht) en dit op voorwaarde dat de omboeking de prijs van het retourticket niet overschrijdt;
- indien het reiscontract enkel het transport bevat, voorziet De Europese in de terugbetaling van het niet te recupereren gedeelte van de transportprijs, in de mate dat de terugreiskosten niet geregeld werden in het kader van een andere waarborg (bijstand,...).
Voor de schadevergoeding heeft de verzekerde de keuze tussen:
- ofwel de onmiddellijke vergoeding van de ongenoten vakantiedagen;
- ofwel een waardebon geldig voor één jaar op een volgende reis te boeken bij hetzelfde agentschap. In dit geval wordt de vergoeding verhoogd met 10%.
De proportionele regel is van toepassing indien het verzekerd bedrag niet gelijk is aan de totale kostprijs van de reis of indien een verkeerde en lagere premievoet werd toegepast.
b. in geval van immobilisatie van het privé-voertuig tijdens de reis kan de verzekerde zijn reis alsnog voortzetten met een huurwagen. In dat geval komt De Europese tussen in de netto huurprijs van de wagen tot een bedrag gelijk aan de normaal berekende vergoeding voor de vakantieonderbreking.
Tol-, benzine- of eventuele verzekeringskosten worden niet ten laste genomen.
c. bovendien betaalt De Europese bij uitstel van vertrek, om een in de waarborg voorziene reden, een vergoeding op basis van het aantal niet genoten dagen, berekend op de prijs van het landarrangement. Indien de verzekerde genoodzaakt is een nieuw ticket te kopen, vergoedt De Europese, tot maximum 25% van de totale kostprijs van de reis en bovenop de niet-genoten vakantiedagen, de aankoopprijs van een one-way ticket om verzekerde toe te laten alsnog de vakantiebestemming te bereiken.

6. VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE
De verzekerde zal de volgende verplichtingen naleven:
a. onmiddellijk De Europese inlichten en haar een schriftelijke aangifte sturen binnen de 7 dagen vanaf het ogenblik dat verzekerde daartoe de mogelijkheid heeft;
b. zich schikken naar de instructies van De Europese en haar alle inlichtingen en/of documenten bezorgen die zij noodzakelijk of nuttig acht;
c. in geval van ziekte of ongeval in het buitenland, een medisch attest van de behandelende arts in het buitenland, die de terugreis aanbeveelt, voorleggen.

 

Opmerking
Opgelet: Deze opsomming is slechts een summier overzicht van de waarborgen. Voor elke interpretatie van de voorwaarden en waarborgen geldt enkel en alleen de volledige tekst van de algemene verzekeringsvoorwaarden. Deze voorwaarden ontvangt u samen met de verzekeringspolis.

 

Africa Tours - Koestraat 187 - 8800 Roeselare - tel. +32 51 708 171 - Lic. 1085 - info@africatours.be