Africa ToursContacteer ons voor een afspraak: 051 708 171

Jump over navigation
Reiscafe

Home > Reisverzekeringen

 

Reisverzekeringen

Africa Tours kan u zeer uitzonderlijke voorwaarden aanbieden op de kwalitatieve reisverzekeringen van de Europese. Onze jarenlange samenwerking met de Europese alsook het feit dat wij enkel direct verkopen maken dat wij u zeer aantrekkelijke premies kunnen aanbieden voor een annuleringsverzekering (4% formule) of een complete reisverzekering (6% formule). Daarnaast bieden wij ook alle andere verzekeringsformules aan van de Europese alsook andere verzekeringsmaatschappijen. Wij geven u graag advies omtrent de beste keuze !

De 6% formule of de Golden Travel Insurance "FULL OPTION" is een gecombineerde polis van assistance, bagage, lichamelijke ongevallen, annuleringsverzekering en vakantieonderbreking.

Assistance
I. BIJSTAND MET BETREKKING TOT DE VERZEKERDE PERSOON IN HET BUITENLAND

1. REPATRIERING BIJ ZIEKTE OF LICHAMELIJK ONGEVAL VAN DE VERZEKERDE
De Europese legt onmiddellijk na ontvangst van de oproep op haar alarmcentrale de contacten tussen haar medisch team en de behandelende arts om de nodige schikkingen te treffen in aansluiting met het medisch advies.
Indien de artsen de repatriëring aanraden, organiseert De Europese volledig op haar kosten de repatriëring van de verzekerde naar zijn woonplaats of het medisch centrum in de buurt, zo nodig naar een geschikter medisch centrum per:
a. sanitair vliegtuig;
b. lijnvliegtuig of chartervlucht;
c. trein eerste klasse, wagons-lits of treincouchette;
d. ziekenwagen;
e. een ander geschikt vervoermiddel, rekening houdend met de omstandigheden van de repatriëring.
De repatriëring zal uitgevoerd worden onder begeleiding van een arts en/of verpleegkundige, zo de medische toestand van de verzekerde dit vereist.
De keuze met betrekking tot het vervoermiddel voor de repatriëring en het medisch centrum is enkel gericht op het medisch welzijn van de verzekerde en wordt bepaald door de arts van het medisch team van De Europese na overleg met de behandelende arts ter plaatse.
Voor de landen buiten Europa, het Middellandse-Zeegebied, de Canarische Eilanden of Madeira zal de repatriëring enkel per regelmatige lijnvlucht uitgevoerd worden.

2. REPATRIERING BIJ OVERLIJDEN VAN DE VERZEKERDE
a. De Europese vergoedt en organiseert volgens unanieme keuze van de naaste familie:
- ofwel de volledige transportkosten van het lichaam vanuit de plaats van overlijden in het buitenland naar de begraafplaats in België, in een EU-lidstaat of Zwitserland;
- ofwel de begrafeniskosten ter plaatse in het buitenland tengevolge van overlijden in het buitenland tot maximum het bedrag van tussenkomst in geval van repatriëring van de overledene.
b. De Europese vergoedt bovendien :
- de kosten van de post mortem behandeling in het buitenland;
- de kist in het buitenland met een maximum van € 1.500.

3. MEDISCHE KOSTEN TEN GEVOLGE VAN ZIEKTE OF LICHAMELIJK ONGEVAL
Bij ziekte of lichamelijk ongeval overkomen aan een verzekerde tijdens de reis in het buitenland, vergoedt De Europese tot een totaal bedrag van € 2.000.000 per verzekerde :
a. de medische of paramedische erelonen;
b. de geneesmiddelen, voorgeschreven door de behandelende arts in het buitenland;
c. de opname- en behandelingskosten bij hospitalisatie in het buitenland;
d. de plaatselijke vervoerskosten van de gewonde of de zieke naar een medisch centrum voorgeschreven door de behandelende arts;
e. bovendien:
1) de tandheelkundige zorgen in het buitenland tot een maximum van € 250, inbegrepen de dringende herstellingskosten van de tandprothese van verzekerde tot maximum € 50;
2) hotelkosten tot € 65 per dag gedurende maximum 10 dagen voor de verzekerde en de verzekerde levensgezel of reisgezel die hem/haar begeleidt met betrekking tot de verlenging van het verblijf op medisch advies;
3) extra-hotelkosten met betrekking tot verbetering van het comfort volgens een medisch advies, tot € 25 per dag gedurende maximum 10 dagen;
4) de taxikosten die de levens- of reisgezel in het buitenland maakte om zich bij een gehospitaliseerde verzekerde te begeven. De tussenkomst van De Europese blijft beperkt tot € 100 voor het geheel der verzekerden;
5) de terugbetaling tot maximum € 250 van de kosten in het buitenland voor contactlenzen, brillen met corrigerende glazen of prothesen, na een lichamelijk ongeval in het buitenland;
6) de kosten voor een éénmalig ziekenwagenvervoer in België tot het medisch centrum dat het dichtst bij de woonplaats gelegen is;
7) tot € 12.500 de kosten voor psychologische bijstand of behandeling van de verzekerde in het buitenland na een ramp, aanslag of gijzeling, waarvan de verzekerde het slachtoffer of directe getuige is.
Bovendien vergoedt De Europese voor de verzekerden gedomiciliëerd in België tot € 6.200 per verzekerde, de in België voorgeschreven medische en paramedische kosten gedurende één jaar, voor zover ze het gevolg zijn van een lichamelijk ongeval overkomen gedurende de reis in België of het buitenland. De tussenkomst voor de paramedische kosten wordt evenwel beperkt tot € 500.
Deze vergoeding geldt niet voor medische en/of paramedische kosten voorgeschreven in België na ziekte.

II. AANVULLENDE BIJSTAND MET BETREKKING TOT DE VERZEKERDE PERSOON IN HET BUITENLAND

1. ONDERBREKING VAN DE REIS TEN GEVOLGE VAN EEN VROEGTIJDIGE TERUGKEER
De Europese organiseert en vergoedt ofwel de terugreis van de verzekerde en de verzekerde familieleden tot in de tweede graad, ofwel de heen- en terugreis per trein (eerste klasse) of per lijnvliegtuig (economy class) van één verzekerde naar zijn woonplaats, ten gevolge van:
a. overlijden, ernstige ziekte of lichamelijk ongeval van de levensgezel van de verzekerde of een familielid tot in de 2de graad;
b. zware materiële schade aan de onroerende goederen van de verzekerde welke zijn aanwezigheid noodzakelijk maakt;
c. oproeping van verzekerde voor een orgaantransplantatie op voorwaarde dat hij is ingeschreven op de wachtlijst van Eurotransplant;
d. dringende oproeping van verzekerde vanwege een Belgische rechtbank, die niet gekend of betekend was op de vertrekdatum.
Bovendien vergoedt De Europese de reële transportkosten per trein (eerste klasse) of per lijnvliegtuig (economy class) van de andere verzekerde reisgezellen die afhankelijk zijn van de verzekerde indien ze de terugreis met het voorziene vervoermiddel niet op eigen krachten kunnen aanvatten.

2. FAMILIALE BIJSTAND
In geval van hospitalisatie van de verzekerde in het buitenland ten gevolge van ziekte of lichamelijk ongeval organiseert en vergoedt De Europese:
a. de heen- en terugreis van een enkel familielid tot de 2de graad per trein (eerste klasse) of per lijnvliegtuig (economy class) om zich bij de verzekerde te begeven, indien de ernst van de medische toestand dit rechtvaardigt;
b. de heen- en terugreis per trein (eerste klasse) of lijnvliegtuig (economy class) van een enkel familielid of een andere persoon door de familie aangeduid om de verzekerde minderjarige kinderen, opgenomen in de polis, aldaar te vervoegen en te begeleiden tijdens de terugreis naar hun verblijfplaats, voorzover deze zich in België, Europese Unie of Zwitserland bevindt en indien ze zich niet op eigen krachten kunnen behelpen.
De transportkosten met betrekking tot de terugreis van de verzekerde minderjarige kinderen zijn eveneens in de waarborg inbegrepen.
c. bovendien: de verblijfkosten ter plaatse van het familielid of van de andere aangeduide persoon tot maximum € 625.

3. EXTRA RETOURKOSTEN
In geval De Europese overgaat tot de repatriëring van de verzekerde naar zijn woonplaats of in geval van overlijden van de verzekerde in het buitenland, neemt De Europese de bijkomende transportkosten ten laste met betrekking tot de terugreis per trein (eerste klasse) of per lijnvliegtuig (economy class) naar de woonplaats, van de verzekerde gezinsleden en van de verzekerde reisgezellen die afhankelijk zijn van de verzekerde en de terugreis met het oorspronkelijk voorziene vervoermiddel op eigen krachten niet aankunnen.
Bovendien vergoedt De Europese de bijkomende transportkosten naar de verblijfplaats per trein (eerste klasse) of per lijnvliegtuig (economy class) van de verzekerde en van de verzekerde levens- of reisgezel, die hem begeleidt, in geval de terugreis niet op de voorziene datum kan aanvangen ingevolge verlengd verblijf op medisch advies met betrekking tot de ziekte of lichamelijk ongeval van de verzekerde.


4. MEDISCH ADVIES
Het medisch team van De Europese houdt zich 24 uur op 24 uur ter beschikking van de verzekerde, die in het kader van een door hem geplande reis, nadere inlichtingen of medische raadplegingen wenst te bekomen in verband met het land van bestemming.

5. VERZENDING VAN GENEESMIDDELEN IN HET BUITENLAND
In geval van ziekte in het buitenland, bezorgt De Europese aan de verzekerde in samenspraak met het medisch team, de onmisbare geneesmiddelen voorgeschreven door een arts, indien deze ter plaatse niet verkrijgbaar en in België wel beschikbaar zijn.

6. DOORGEVEN VAN DRINGENDE BOODSCHAPPEN
Indien de verzekerde beroep doet op één van de bijstandswaarborgen voorzien in de polis en hij hiervan de familieleden of andere personen in zijn directe omgeving wil verwittigen, zal De Europese redelijkerwijze het nodige doen teneinde deze boodschap aan de betrokkenen over te maken.
De Europese kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de boodschap die in ieder geval onderworpen is aan de Belgische en de internationale wetgeving.

7. VERLIES OF DIEFSTAL VAN DE BAGAGE
Bij verlies of diefstal van de bagage van verzekerde in het buitenland, organiseert en betaalt De Europese de verzending van een koffer met persoonlijke voorwerpen naar de verblijfplaats van verzekerde in het buitenland.
Deze koffer dient door een familielid of door een door de verzekerde aangeduide persoon op de alarmcentrale van De Europese afgeleverd te worden.

8. VERLIES OF DIEFSTAL VAN DE REISDOCUMENTEN IN HET BUITENLAND
In geval van verlies of diefstal van noodzakelijke reisdocumenten (identiteitskaart, paspoort, rijbewijs, visa, ... ) van verzekerde in het buitenland vergoedt De Europese de administratieve kosten, gemaakt in het buitenland, voor de vervanging, op voorwaarde dat verzekerde alle nodige formaliteiten vervulde in het buitenland (aangifte bij de bevoegde instanties, politie, ambassade, consulaat,... ).

9. TERUGBRENGING HUISDIEREN
Tamme huisdieren worden mee vervoerd/gerepatriëerd indien deze, in het buitenland, zouden achterblijven ingevolge een vervroegde en verzekerde terugreis van alle verzekerde personen.

10. DIERENARTSKOSTEN
Ingeval van ziekte of ongeval in het buitenland van het huisdier van de verzekerde vergoedt De Europese tot maximum € 250 de kosten voor de dierenarts in het buitenland.

11. TOLK- EN VERTAALKOSTEN
De Europese betaalt tot maximum € 125 de kosten terug voor een tolk of vertaler, waarop de verzekerde in het buitenland beroep deed voor de verdediging van zijn belangen.

12. HUISHOUDELIJKE HULP
Indien de verzekerde in België gehospitaliseerd is na een repatriëring door de bijstandsdienst van De Europese, komt De Europese tussen in de bewezen kosten voor een huishoudelijke hulp tot € 30 per dag met een maximum van € 250.

13. DIEFSTAL VERVOERBEWIJZEN IN HET BUITENLAND
Bij gekenmerkte diefstal van de vervoersbewijzen in het buitenland, vergoedt De Europese tot maximum € 1.000 het terugreis-ticket (trein eerste klasse of vliegtuig economy class) aangekocht in het buitenland.

14. BIJSTAND BIJ HOSPITALISATIE VAN EEN KIND VAN DE VERZEKERDE IN BELGIE
De Europese organiseert en betaalt de repatriëring van alle verzekerden tot de 2de graad, indien een kind (max.18 jaar) van de verzekerde voor minimum 48 uur dient gehospitaliseerd te worden in België.
Bovendien regelt De Europese op aanvraag van de verzekerde en in samenspraak met haar medisch team de hospitalisatie en neemt zij de vervoerkosten ten laste.
De evolutie van de gezondsheidstoestand van de gehospitaliseerde wordt door het medisch team van De Europese gevolgd tot wanneer de ouder(s) zich in de woonplaats bevind(t)(en).
De hospitalisatiekosten blijven ten laste van de verzekerde.

15. VOORSCHIETEN VAN GELD IN HET BUITENLAND
Nadat De Europese de gewenste som (maximum € 3.750) ontvangen heeft, stelt zij deze ter beschikking van de verzekerde teneinde het hoofd te bieden aan een onvoorziene en dringende uitgave in het buitenland.

16. TERUGBETALING VAN DE SKIPAS
Indien, ten gevolge van ziekte of ongeval in het buitenland, de verzekerde in de onmogelijkheid verkeert om de skisport te beoefenen, betaalt De Europese, na voorleggen van een medisch attest afgeleverd door de geneesheer in het buitenland, tot maximum € 250, de niet gebruikte dagen van de skipas terug.

17. BEZORGEN VAN BEROEPSDOCUMENTEN
Bij verlies of diefstal van documenten in het buitenland om het doel van de beroepsverplaatsing te realiseren, organiseert en betaalt De Europese de verzending van vervangingsdocumenten.

18. TER PLAATSE BRENGEN VAN EEN PLAATSVERVANGER BIJ BEROEPSVERPLAATSINGEN
In geval van ziekte, ongeval, repatriëring of vroegtijdige terugkeer van de verzekerde, die zich beroepshalve verplaatst, neemt De Europese de kosten ten laste om een plaatsvervanger naar het buitenland te zenden.

19. OPZOEKINGS- EN REDDINGSKOSTEN
De Europese vergoedt de gerechtvaardigde kosten gemaakt in het buitenland, na overleg met en akkoord van haar alarmcentrale, voor het inschakelen van een reddings- of opzoekingsploeg om het leven van verzekerde veilig te stellen.

20. GEDWONGEN VERLENGD VERBLIJF
Indien verzekerde niet op de voorziene datum kan terugkeren vanuit de buitenlandse bestemming wegens een algemene of lokale sluiting van het luchtruim, te wijten aan een natuurramp of buitengewone weersomstandigheden, ook indien deze zich niet ter plaatse in het buitenland voordoen, komt De Europese tussen voor een bedrag van € 65 per nacht en per persoon, gedurende maximum 5 nachten, in de bewezen extra verblijfskosten. Deze waarborg geldt slechts in zover er geen tussenkomst verleend wordt door de luchtvaartmaatschappij in het kader van een internationale overeenkomst of EU-verordening.
De waarborg van de polis blijft bovendien behouden tot de terugkeer in België.

21. TERRORISME - NATUURRAMPEN – EPIDEMIES
Terrorisme
Indien wegens een terroristische aanslag, als dusdanig internationaal erkend, in het land van bestemming de verzekerde in de onmogelijkheid verkeert om op de voorziene datum zijn terugreis te ondernemen, vergoedt De Europese de hieraan verbonden extra-verblijfskosten tot maximum € 125 per dag gedurende maximaal 10 dagen.
Bovendien vergoedt De Europese de eventuele omboekingskosten indien de verzekerde in de onmogelijkheid verkeert met de oorspronkelijk geplande vlucht terug te keren.
De Europese vergoedt eveneens, binnen de grenzen van het verzekerd bedrag, de medische kosten in het buitenland van de gekwetste verzekerde en organiseert, binnen de grenzen van de beschikbare mogelijkheden, de repatriëring van de gekwetste.
Natuurrampen en epidemies
Indien wegens een natuurramp (lawine, overstroming, bosbrand, aardbeving…) of epidemie erkend door de WGO, telkens in het land van bestemming de verzekerde in de onmogelijkheid verkeert om op de voorziene datum zijn terugreis te ondernemen, vergoedt De Europese de hieraan verbonden extra-verblijfskosten tot maximum € 125 per dag gedurende maximaal 10 dagen.
Bovendien vergoedt De Europese de eventuele omboekingskosten indien de verzekerde in de onmogelijkheid verkeert met de oorspronkelijk geplande vlucht terug te keren.
De Europese vergoedt eveneens, binnen de grenzen van het verzekerd bedrag, de medische kosten in het buitenland van de gekwetste verzekerde en organiseert, binnen de grenzen van de beschikbare mogelijkheden, de repatriëring van de gekwetste.
Blijven echter steeds uitgesloten:
De gevolgen van terroristische aanslagen, natuurrampen of epidemies, indien er zich in het land van bestemming een als dusdanig internationaal erkend voorval voordeed binnen de 30 dagen vóór boeking van de reis.

22. BIJSTAND VAN ADVOCAAT - STRAFRECHTERLIJKE BORGSOM
De Europese schiet de honoraria van de advocaat in het buitenland voor ten belope van maximum € 1.250 per verzekerde ter verdediging van de belangen van de verzekerde ingevolge een verkeersongeval overkomen in het buitenland en voorzover de verzekerde niet geniet van een rechtsbijstandsverzekering in het kader van een aansprakelijkheidsverzekering auto. Het voorschot dient door de verzekerde aan De Europese terugbetaald te worden binnen de 3 maanden na zijn terugkeer.
In geval aan de verzekerde ten gevolge van een verkeersongeval in het buitenland een strafrechterlijke borgsom wordt opgelegd door de plaatselijke overheid, schiet De Europese de borgsom voor ten belope van € 12.500 per verzekerde. De borgsom dient door de verzekerde aan De Europese terugbetaald te worden binnen de 3 maanden na zijn terugkeer, ofwel onmiddellijk indien de borgsom door de plaatselijke overheid vóór deze termijn wordt vrijgegeven.


IV. UITSLUITINGEN
a. Lichamelijke letsels ten gevolge van ongeval, ziekte of chronische ziekte, waarvoor op datum van afsluiten van het verzekeringscontract volgens de behandelende arts een medische of paramedische behandeling nodig was en welke bijzondere complicaties inhouden tijdens de reis.
b. Mentale, nerveuze of emotionele aandoeningen, inbegrepen angsttoestanden, depressie, neurose of psychose.
c. Vrijwillige onderbreking van de zwangerschap, de bevalling en de ingrepen en gevolgen ervan.
d. Prestaties met betrekking tot repatriëring, zonder voorafgaand akkoord van De Europese.
e. Bijstandsverlening in verband met lichte aandoeningen of letsels die ter plaatse kunnen worden behandeld en die de verzekerde niet beletten zijn reis verder te zetten, behalve voor de medische kosten.
f. Werkzaamheden door de verzekerde verricht voor zover bijzondere arbeids- of bedrijfsgevaren hieraan verbonden zijn.
g. Sporten:
1) beoefenen van sporten als beroep of tegen bezoldiging;
2) beoefenen van volgende activiteiten : alpinisme, speleologie, canyoning, rafting, bobsleigh, skeleton, ijshockey, skischansspringen, wintersport, gevechtsporten, elastiekspringen, deltaplanning, parapente, zeilvliegen, kitesurfen, valschermspringen, duiken met autonoom ademhalingstoestel, jacht op groot wild en alle gemotoriseerde activiteiten (o.a. quad, jetski, bananaboat, snowscooter, speedboat, en dergelijke...)
Indien de gecombineerde formule “FULL OPTION” of “FULL OPTION ALL RISKS” werd onderschreven of de premie voor de uitbreiding met sporten voor de “ASSISTANCE PLUS” of de bijstandswaarborg werd betaald, wordt de waarborg uitgebreid tot volgende sporten: alle gemotoriseerde vrijetijdsactiviteiten (o.a. quad, jetski, bananaboat, snowscooter, speedboat, en dergelijke…), duiksport met autonoom ademhalingstoestel en wintersport, met uitsluiting van ski buiten de pistes.
h. Luchtreizen, tenzij als betalend passagier met een toestel erkend voor openbaar vervoer van reizigers.
i. Medische kosten voor:
1) thermale kuren, preventieve geneeskunde;
2) de normale bevalling;
3) esthetische ingrepen of behandeling (tenzij medisch genoodzaakt ingevolge lichamelijk letsel);
4) behandelingen en geneesmiddelen bij ziekte voorgeschreven in het land van domiciliëring van verzekerde;
5) tandheelkundige zorgen in België;
6) prothesen en medisch materiaal voorgeschreven in België.
j. Voertuig:
1) gewone onderhoudskosten;
2) kosten voor onderdelen en herstelling;
3) kennelijke slechte staat van het voertuig.
k. Alle uitsluitingen voorzien in de gemeenschappelijke bepalingen.

V. VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE
De verzekerde is er toe gehouden:
a. Onmiddellijk de alarmcentrale van De Europese in te lichten, zich te schikken naar de instructies en haar medisch team alle inlichtingen en/of documenten te bezorgen die zij noodzakelijk of nuttig acht.
b. Ingeval van dringende hospitalisatie in het buitenland, is verzekerde er toe gehouden bij zijn terugkeer in België de nodige stappen te ondernemen om de wettelijk verschuldigde vergoedingen te bekomen van zijn ziekenfonds en/of andere ziekteverzekering en deze over te maken aan De Europese indien deze laatste de medische kosten reeds ten laste nam.
De medische kosten door de verzekerde, in het buitenland betaald, worden door De Europese ten laste genomen na tussenkomst van het ziekenfonds en/of elke andere verzekeraar.
De medische en hospitalisatiekosten in België, ten gevolge van een lichamelijk ongeval overkomen in België of in het buitenland, worden door De Europese ten laste genomen na tussenkomst van de sociale zekerheid en/of elke andere verzekeraar.
c. Indien de verzekerde niet in regel is met de sociale zekerheid en/of elke andere verzekeraar, of zich niet schikt naar de voorschriften van deze organismen, komt De Europese slechts tussen voor het gedeelte dat niet terugbetaalbaar is door de mutualiteit.
d. In geval van diefstal of verkeersongval een proces verbaal te laten opmaken door de plaatselijke overheid.
e. De kosten te staven door voorlegging van desbetreffende documenten.
Bijstandsverleningen die niet onder de toepassing van de gewaarborgde prestaties vallen, kunnen door De Europese uitgevoerd worden mits voorafgaand schriftelijk akkoord tot terugbetaling van de reële kosten door de verzekerde of de aanvrager.
De Europese kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertraging of verhindering in de uitvoering van de bijstand in geval van overmacht zoals natuurrampen, epidemieën, klimatologische verschijnselen, stakingen en dergelijke.
?

 

Bagage
B. BAGAGEVERZEKERING

1. DEFINITIE VAN BAGAGE
Alle voorwerpen, eigendom van verzekerde, die hij voor zijn persoonlijk gebruik meeneemt op reis, met inbegrip van:
a. kledingstukken of voorwerpen op zich gedragen;
b. bijzondere en waardevolle voorwerpen zoals juwelen, uurwerken, pelzen, verrekijkers, fotoapparaten, draagbaar audio- of videomateriaal, GSM, draagbare computers, alle “I”-producten (iPods, iPhones en dergelijke) tot maximum 50% van het totaal verzekerd kapitaal voor het totaal der bijzondere en waardevolle voorwerpen;
c. sportuitrusting; Indien deze uitrusting samengesteld is uit een geheel van meerdere voorwerpen, is elk voorwerp afzonderlijk verzekerd voor een bedrag gelijk aan de totale waarde van de uitrusting gedeeld door het aantal voorwerpen;
d. kampeermateriaal, beperkt tot tent en kampeerbenodigdheden.
Elk voorwerp afzonderlijk is verzekerd tot maximum 25% van het totaal verzekerd kapitaal.

2. VERZEKERD KAPITAAL
ofwel: voor de gecombineerde formules:
- Full Option en Full Option All risks: € 2.500 in eerste risico per verzekerde;
- Assistance Plus: € 1.250 in eerste risico per verzekerde;
ofwel: voor een bedrag, per persoon gespecifiëerd in de polis: maximum € 5.000 in eerste risico per verzekerde.

3. WAARBORG
a. De Europese verzekert de bagage tegen de gehele of gedeeltelijke beschadiging, de diefstal alsook de niet-aflevering voor bagage toevertrouwd aan een transportonderneming.
b. In geval de bagage door een transportonderneming afgeleverd wordt met een vertraging van minimum 12 uur in het buitenland, vergoedt De Europese bovendien ten bedrage van maximum € 250 per verzekerde de bewezen aankoop van voorwerpen van eerste noodzaak.
c. Bagage vervoerd in een privé-voertuig, mobilhome of caravan gebruikt door de verzekerde, is enkel gedekt tegen de gehele of gedeeltelijke beschadiging ten gevolge van een verkeersongeval, inbegrepen de brand en de diefstal met zichtbare sporen van inbraak gepleegd tussen 6.00 en 22.00 uur, op voorwaarde dat ze zich buiten het gezichtsveld in de van de passagiersruimte gescheiden kofferruimte van een volledig afgesloten voertuig bevinden. Indien het type van voertuig dit niet toelaat is de waarborg niet verworven.
d. Bagage onder toezicht van verzekerde evenals de op het lichaam gedragen voorwerpen en kleding zijn enkel verzekerd tegen de gehele of gedeeltelijke beschadiging ten gevolge van een lichamelijk ongeval, brand, explosie, natuurkrachten en tegen diefstal gepleegd met lichamelijk geweld op de persoon.
e. Bagage die zich in een hotelkamer of vakantiewoning bevindt, is enkel gedekt tegen gehele of gedeeltelijke beschadiging ten gevolge van brand, explosie of waterschade en tegen diefstal met zichtbare sporen van inbraak.
f. Kampeermateriaal opgesteld op een gereglementeerde kampeerplaats is gedekt tegen gehele of gedeeltelijke beschadiging ten gevolge van brand, overstroming, bliksem, storm of andere natuurkrachten, alsook ten gevolge van een vastgestelde poging tot diefstal.
g. Bovendien vergoedt De Europese tot maximum € 250 het breken van de skis, die eigendom zijn van verzekerde, bij het beoefenen van wintersporten.
h. De diefstal van ski’s of snowboard, die eigendom zijn van verzekerde, tot € 250, ook indien ze onbewaakt achtergelaten werden in de daarvoor voorziene plaatsen. Een officieel PV, dat ter plaatse werd opgemaakt, dient voorgelegd te worden.
i. Bij verlies of diefstal van het internationaal paspoort of de identiteitskaart in het buitenland, komt De Europese tussen in de administratieve vervangingskosten gemaakt in het buitenland tot maximum € 125.
j. Verlies, beschadiging of niet-aflevering van rolstoelen, toevertrouwd aan een vervoerder, zijn gedekt tot een bedrag van maximum € 2.000, bovenop het normaal verzekerde bedrag. Er dient een officieel attest van aangifte bij de vervoerder en, bij een autocarreis, een attest van de autocaronderneming of de chauffeur voorgelegd te worden.

4. UITSLUITINGEN
a. - Kunstvoorwerpen, antiquiteiten, tapijten, meubels, muziekinstrumenten, niet-draagbare film-, video- en audioapparatuur, goederen, stalen en materiaal van professionele aard;
- protheses, contactlenzen en brillen;
- documenten, geld of geldwaardige papieren, verzamelingen;
- alle wapens of munitie.
b. Gehele of gedeeltelijke beschadiging van de bagage door:
- weersomstandigheden, ongedierte, eigen gebrek, normale slijtage, onvoldoende verpakking, elektrische, elektronische of mechanische storingen of door een herstelling, reiniging of restauratie;
- het uitlopen van recipiënten, blutsen, krassen, het schilferen van email, en het breken van breekbare voorwerpen, tenzij deze schade het gevolg is van een verkeersongeval.
c. Gehele of gedeeltelijke beschadiging en diefstal van:
- sportmateriaal (behalve ski’s), motorfietsen, fietsen, kinderkoetsen, rolstoelen en dergelijke tijdens hun gebruik;
- bagage vervoerd met een tweewielig voertuig, in een cabriovoertuig of open voertuig of buiten op of aan het voertuig, tenzij ten gevolge van een verkeersongeval;
- speciale of waardevolle voorwerpen toevertrouwd aan een transportonderneming evenals de niet-aflevering van deze voorwerpen.
d. Diefstal van speciale of waardevolle voorwerpen in een privé-auto of elk ander vervoermiddel, tent of caravan.
e. Diefstal van bagage in een voertuig ‘s nachts tussen 22.00 en 6.00 uur.
f. Het vergeten, verliezen van bagage (behalve voor de identiteitspapieren) of de diefstal van onbewaakt achtergelaten bagage evenals de in deze omstandigheden opgelopen schade.
g. Het confisqueren, achterhouden of inbeslagnemen van de bagage door een overheid evenals de in die omstandigheden opgelopen schade.
h. Genotsderving en alle andere indirecte schade.
i. De kosten voor het vervangen van sloten en sleutels.
j. De uitsluitingen voorzien onder de algemene bepalingen.

5. VASTSTELLING VAN DE VERGOEDING
a. De Europese betaalt binnen de grenzen van het verzekerd bedrag en een maximum van 25% van het verzekerd bedrag per voorwerp de aankoopwaarde van de beschadigde, gestolen of niet-afgeleverde bagage, rekening houdend met de minderwaarde tengevolge van ouderdom of slijtage, forfaitair vastgelegd op 10% per begonnen jaar, te rekenen vanaf de factuurdatum van de goederen in kwestie.
b. Voor de waarborgen ‘Aankoop van artikelen van eerste noodzaak’ en ‘Breken van skis’ zal de tussenkomst van De Europese in elk geval beperkt blijven tot max. € 250 per verzekerde ongeacht het aantal door de verzekerde bij De Europese afgesloten bagagepolissen.
c. Bij gedeeltelijk of totaal verlies en bij gebrek aan voldoende rechtvaardiging, behoudt De Europese zich het recht voor het bedrag van de schadevergoeding te berekenen op basis van de verhouding tussen het ontbrekende gewicht en het totale gewicht van de verzekerde bagage.
d. Indien het bedrag van de schadevergoeding niet minnelijk kan vastgesteld worden, zal zij ingeschat worden door twee experten aangesteld door beide partijen en eventueel een derde expert, aangeduid door de eerste twee experten, om uit de verdeeldheid te geraken. Hun beslissing is bindend voor beide partijen.
e. Specifieke schaderegeling bij onherstelbare beschadiging aan of niet-aflevering van een ingeschreven reiskoffer:
Indien de ingeschreven bagage onherstelbaar beschadigd wordt of als definitief verloren kan beschouwd worden en de aankoopwaarde van de reiskoffer hoger lag dan € 100, kan de verzekerde opteren voor een gratis vervanging van de beschadigde of verloren valies door een valies SAMSONITE® van het type CABIN COLLECTION®, die aan de verzekerde via zijn reisagent of verzekeringsbemiddelaar zal overhandigd worden.

6. VERPLICHTINGEN VAN VERZEKERDE
Verzekerde is gehouden volgende verplichtingen na te komen:
a. alle nodige en nuttige maatregelen te treffen met betrekking tot de bescherming van de bagage;
b. indien de bagage zich in een voertuig bevindt de deuren en koffer op te slot doen en de ramen en het schuifdak volledig te sluiten;
c. bijzondere of waardevolle voorwerpen en juwelen die verzekerde niet op zich draagt dienen in de safe van het hotel of van het vakantieverblijf opgeborgen te worden;
d. bij schadegeval:
1. in geval van diefstal: onmiddellijk proces-verbaal te laten opmaken door de plaatselijke overheid waar de diefstal zich voordeed of werd vastgesteld en de sporen van inbraak te laten vaststellen;
2. in geval van gehele of gedeeltelijke beschadiging of niet-aflevering door een transportonderneming: de vervoerder binnen de wettelijke termijn aansprakelijk te stellen, een tegensprekelijke vaststelling te laten opmaken en een attest van definitief verlies afgeleverd door de vervoerder voor te leggen;
3. de vervoerbewijzen en bagagelabels dienen bewaard te worden;
4. in geval van gehele of gedeeltelijke beschadigingen door verkeersongeval: onmiddellijk proces-verbaal te laten opmaken door de plaatselijke overheid waar het ongeval zich voordeed;
5. het verhaal t.a.v. eventuele aansprakelijke derde voor te behouden;
6. in al de gevallen De Europese te verwittigen binnen de 48 u na terugkeer in België of naar de woonplaats, (behalve in geval van overmacht), zich naar de instructies te schikken en haar al de documenten en/of inlichtingen te bezorgen die noodzakelijk of nuttig zijn;
7. de kwaliteit en kwantiteit van de schade te bewijzen en aankoopbewijzen van de speciale en bijzondere voorwerpen voor te leggen.
?

 

Verzekering lichamelijke ongevallen
C. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN

1. DEFINITIE VAN ONGEVAL
Onder “Ongeval” dient verstaan te worden: de onverwachte en plotse gebeurtenis die een lichamelijk letsel veroorzaakt en waarvan de oorzaak of één van de oorzaken buiten het organisme van het slachtoffer ligt.
Worden gelijkgesteld met een ongeval:
- verdrinking, vergiftiging;
- aandoening door bevriezing, felle kou of grote hitte;
- letsels opgelopen bij redding van in nood verkerende personen;
- verwikkeling van letsels, aanvankelijk teweeggebracht door een gedekt ongeval;
- verstuikingen, uitrekkingen, breuken, kneuzingen of spierscheuringen door een plotse krachtsinspanning.

2. VERZEKERD KAPITAAL
Ofwel: voor de gecombineerde formules
Full Option en Full Option All Risks :
- in geval van overlijden: € 25.000 per verzekerde
- in geval van blijvende invaliditeit: € 25.000 per verzekerde
Assistance Plus:
- in geval van overlijden: € 12.500 per verzekerde
- in geval van blijvende invaliditeit: € 12.500 per verzekerde.
Ofwel: voor de kapitalen overlijden en blijvende invaliditeit gespecifiëerd in de polis met een maximum van € 125.000 per verzekerde.

3. WAARBORG
Indien de verzekerde slachtoffer wordt van een gewaarborgd ongeval vergoedt De Europese:
a. bij plots overlijden of binnen de drie jaar na het gewaarborgd ongeval het voorziene verzekerd kapitaal aan de wettige erfgenamen of aan de in de bijzondere voorwaarden aangeduide begunstigde;
b. bij bestendige invaliditeit een kapitaal berekend op het voorziene verzekerd kapitaal naar rata van de invaliditeitsgraad vastgesteld volgens het officieel Belgisch barema der invaliditeiten in voege bij de consolidatie.
Indien meerdere blijvende gedeeltelijke invaliditeiten voortvloeien uit éénzelfde ongeval, zal de totale schadevergoeding het voorziene verzekerde kapitaal niet mogen overschrijden.
De vaststelling van de invaliditeit mag niet verhoogd worden met een reeds voorafbestaande invaliditeit.
De graad van bestendige invaliditeit wordt vastgesteld uiterlijk drie jaar na het gewaarborgd ongeval.
De vergoedingen voor overlijden of bestendige invaliditeit worden nooit gecumuleerd.
De waarborg blijft verworven, onder voorbehoud van de uitsluitingen voorzien in art. 5 hierna, voor ongevallen aan verzekerde overkomen:
a. als bestuurder of passagier van een privé-autovoertuig;
b. als passagier van een erkende vervoermaatschappij te land, ter zee of in de lucht.
Voor personen onder de 5 jaar wordt de vergoeding “overlijden” vervangen door de terugbetaling van de begrafeniskosten t.b.v. maximum € 1.250.
Voor de personen ouder dan 75 jaar wordt de vergoeding “overlijden” beperkt tot 50% van het verzekerd kapitaal.
In geval van een blijvende invaliditeit van personen die op het ogenblik van het ongeval de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben, wordt een jaarlijkse lijfrente, gelijk aan 8% van de berekende blijvende invaliditeit uitgekeerd.

4. FAMILIALE WAARBORG
Indien tijdens de reis beide ouders het slachtoffer worden van een dodelijk ongeval wordt het kapitaal overlijden, uitbetaalbaar aan de achtergebleven minderjarige kinderen, verdubbeld, evenwel met een maximum van € 125.000 per ouder.

5. UITSLUITINGEN
De Europese komt niet tussen voor ongevallen ten gevolge van:
a. activiteiten voortkomende uit de beoefening van beroepen welke worden aangeschreven als gevaarlijk zoals o.a. afdaling in mijnen en steengroeven, aanwezigheid in fabrieken van explosieven, afbraakwerken, . . . ;
b. beoefenen van sporten als beroep of tegen bezoldiging;
c. beoefenen van volgende activiteiten : alpinisme, speleologie, canyoning, rafting, bobsleigh, skeleton, ijshockey, skischansspringen, wintersport, gevechtsporten, elastiekspringen, deltaplanning, parapente, zeilvliegen, kitesurfen, valschermspringen, duiken met autonoom ademhalingstoestel, jacht op groot wild en alle gemotoriseerde activiteiten (o.a. quad, jetski, bananaboat, snowscooter, speedboat, en dergelijke...)
Indien de gecombineerde formule “FULL OPTION” of “FULL OPTION ALL RISKS” werd onderschreven of de premie voor de uitbreiding met sporten voor de “ASSISTANCE PLUS” of de bijstandswaarborg werd betaald, wordt de waarborg uitgebreid tot volgende sporten:
alle gemotoriseerde vrijetijdsactiviteiten (o.a. quad, jetski, bananaboat, snowscooter, speedboat, en dergelijke…), duiksport met autonoom ademhalingstoestel en wintersport, met uitsluiting van ski buiten de pistes.
d. het gebruik van een tweewielig voertuig met een cilinderinhoud van meer dan 50 CC met of zonder zijspan;
e. luchtreizen, tenzij als passagier met een toestel erkend voor openbaar vervoer van reizigers;
f. de uitsluitingen voorzien in de gemeenschappelijke bepalingen.

6. VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE OF VAN DE BEGUNSTIGDE
De verzekerde of de begunstigde dient:
a. onmiddellijk De Europese in te lichten en haar een schriftelijke aangifte te sturen binnen de 7 dagen vanaf het ogenblik dat verzekerde daartoe de mogelijkheid heeft;
b. zich schikken naar de instructies van De Europese en haar alle inlichtingen en/of documenten bezorgen die zij noodzakelijk of nuttig acht.
?

 

Annuleringsverzekering
D. ANNULERINGSVERZEKERING

1. DEFINITIES
a. Reiscontract: ieder vervoer, verblijf of huur van een vakantieverblijf, al dan niet gecombineerd, afgesloten door de verzekerde in hoedanigheid van reiziger en/of huurder met een professionele reisorganisator en/of –bemiddelaar of bij een vervoerder.
b. Vertrekdatum:
a. de vertrekdatum van de reis vermeld in het reiscontract.
b. de aanvangsdatum van de huur van de vakantiewoning, billijk rekening houdend met de duur van de reis om rechtstreeks het vakantieoord te bereiken op de in het reiscontract voorziene datum.
c. Inschrijvingsdatum: de datum op dewelke de gereserveerde prestaties geboekt werden bij een professionele reisorganisator en/of reisbemiddelaar.
Indien het enkel om vliegtuigtickets gaat, wordt de inschrijvingsdatum gelijkgesteld met de datum van uitgifte van het ticket.
d. Reisgezel: de unieke persoon of het unieke koppel, inbegrepen de familieleden die onder hetzelfde dak wonen, met wie de verzekerde of het verzekerde koppel besloten tezamen een reis te ondernemen of een vakantieverblijf af te huren.
e. Levensgezel: de persoon met wie de verzekerde een feitelijke of wettelijke levensgemeenschap vormt en die met hem duurzaam op dezelfde verblijfplaats samenleeft.
f. Ziekte: aantasting van de gezondheid, vastgesteld vóór de vertrekdatum, door een erkend geneesheer en welke het afgesloten reiscontract, medisch gezien, onmogelijk maakt.
g. Ongeval: aantasting van de lichamelijke gaafheid door een externe oorzaak, vastgesteld, vóór de vertrekdatum, door een erkend geneesheer en welke het afgesloten reiscontract medisch gezien onmogelijk maakt.
h. Belangrijke stoffelijke schade aan onroerende goederen: uitzonderlijke en accidentele schade, overkomen binnen de 30 dagen vóór vertrek, aan de onroerende goederen of aan de beroepsgebouwen die verzekerde bezit of huurt.

2. VERZEKERD BEDRAG
De totale kostprijs van de reis vermeld in de polis met een maximum van € 20.000 per persoon.

3. WAARBORG
De waarborg heeft als voorwerp de vergoeding van de annuleringskosten of de wijzigingskosten welke volgens de toepassing van de voorwaarden van het reiscontract ten laste vallen van de verzekerde ingeval van annulering of wijziging wegens één van de hierna volgende redenen:
1. ziekte, ongeval of overlijden van:
- de verzekerde, zijn levensgezel, een bloed- of aanverwant tot in de tweede graad, met inbegrip van de schoonfamilieleden;
- de persoon die met verzekerde samenwoont op dezelfde verblijfplaats en die onder zijn hoede staat of te zijnen laste valt;
- de officiële verloofde, evenals van zijn (haar) familieleden tot in de eerste graad;
2. een acute verergering van een voorafbestaande ziekte, die de geplande reis onmogelijk maakt, op voorwaarde dat deze ziekte op het moment van boeking geen bezwaar betekent om te reizen én dat de medische behandeling beperkt blijft tot het onder controle houden van de medische toestand door een onderhoudsmedicatie. Ingeval van een palliatieve behandeling blijft de waarborg beperkt tot overlijden of acute levensbedreiging ;
3. wanneer de verzekerde de voor de reis noodzakelijke inentingen, om medische redenen, niet mag ontvangen en deze niet gekend zijn bij de onderschrijving;
4. complicaties bij de zwangerschap van de verzekerde of een familielid tot in de eerste graad, inbegrepen de voortijdige bevalling van minstens één maand vóór de normaal voorziene datum;
5. de zwangerschap van verzekerde of haar levensgezel, op voorwaarde dat de reis voorzien is tijdens de laatste drie maand van de zwangerschap en deze niet gekend was op het ogenblik van inschrijving voor de reis;
6. ziekte of ongeval die de fysieke conditie van de verzekerde zodanig aantast dat hij niet langer kan deelnemen aan de sportieve activiteiten die het eigenlijke doel van de reis uitmaken;
7. wanneer de verzekerde of een familielid tot in de eerste graad wordt opgeroepen voor:
- de juridische handelingen van officiële organismen bij de adoptie van een kind;
- voor een dringende orgaantransplantatie (als donor of als ontvanger);
8. indien een familielid van verzekerde tot de eerste graad of een persoon die onder zijn feitelijke of wettelijke hoede valt binnen de maand voor vertrek of tijdens de duur van de geplande reis dient te verhuizen naar een rusthuis of seniorencentrum;
9. de noodzakelijke aanwezigheid van de verzekerde ingevolge het overlijden van een familielid in de derde graad binnen de 15 dagen vóór vertrek of in geval van hospitalisatie van een alleenlevend familielid tot in de derde graad;
10. onbeschikbaarheid ten gevolge van ziekte, ongeval of overlijden van de in de polis aangeduide persoon, gelast met de hoede van een minderjarig of gehandicapt kind van de verzekerde;
11. ziekte, ongeval of overlijden van de ex-levensgezel van verzekerde, waardoor de opvang van de kinderen, die verzekerde niet begeleiden tijdens de reis, onmogelijk wordt;
12. de scheiding van de gehuwde of samenwonende verzekerde levensgezellen op voorwaarde dat één van hen officiëel zijn domicilie veranderde na de datum van boeking van de reis.
13. de annulering van de huwelijksreis van verzekerde ingevolge de annulering van het burgerlijk huwelijk tussen de verzekerden;
14. overlijden of hospitalisering van een lid van het onthaalgezin bij dewelke de verzekerde gepland had zijn vakantie door te brengen, voor zover dit lid tijdens de geplande reis samenwoont op dezelfde verblijfplaats als het onthaalgezin;
15. opzeg om economische redenen van de arbeidsovereenkomst van verzekerde of zijn levensgezel door zijn werkgever;
16. het werkverlies, wegens economische redenen, van één der ouders van een verzekerde student;
17. intrekking van het reeds toegekende verlof van verzekerde door zijn werkgever wegens onbeschikbaarheid ten gevolge van ziekte, ongeval of overlijden van een collega die verzekerde vervangt;
18. noodzakelijke aanwezigheid van de verzekerde die een vrij of zelfstandig beroep uitoefent wegens onbeschikbaarheid ten gevolge van ziekte, ongeval of overlijden van de beroepsvervanger van de verzekerde aangeduid in de polis;
19. het intrekken van het verlof van verzekerde, beroepsmilitair, ingevolge een buitenlandse opdracht, op voorwaarde dat het marsbevel slechts werd overgemaakt na de inschrijving voor de reis;
20. verplichte aanwezigheid van de verzekerde voortvloeiend uit het afsluiten van een nieuw arbeidscontract met een minimum duurtijd van 3 onafgebroken maanden;
21. de professionele mutatie van verzekerde, indien deze een verhuis noodzakelijk maakt;
22. verplichte aanwezigheid van de verzekerde als:
- getuige of jurylid voor de rechtbank;
- student voor een herkansingsexamen in de periode tussen de vertrekdatum en 30 dagen na de datum van terugkeer van de reis;
23. belangrijke stoffelijke schade aan de onroerende goederen van of gehuurd door verzekerde, inbegrepen de schade aan de onroerende goederen ten gevolge van diefstal, overkomen binnen de 30 dagen vóór de vertrekdatum;
24. indien het huurcontract voor de woning waar de verzekerde zijn vaste verblijfplaats heeft door de eigenaar wordt opgezegd, binnen de drie maand vóór de geplande vertrek-datum;
25. indien de verzekerde of een familielid tot in de 2de graad het slachtoffer werd van een kidnapping of gijzeling, inbegrepen de tiger-kidnapping, evenals de verdwijning of de ontvoering van kinderen door één van de ouders;
26. indien de verzekerde het slachtoffer werd van een car-of homejacking binnen de 7 dagen vóór de vertrekdatum;
27. diefstal met geweld of met inbraak, binnen de vijf dagen vóór vertrek, van de identiteits- of vervoersbewijzen, noodzakelijk voor de reis;
28. diefstal of totale immobilisatie ten gevolge van een verkeersongeval of brand van het privé-voertuig van de verzekerde binnen de 7 dagen vóór vertrek of gedurende het traject naar de vakantiebestemming. De gevallen van mechanische pech zijn echter niet verzekerd;
29. vertraging op het moment van de inscheping, voorzien in het reiscontract, bij vertrek of tijdens een etappe, tengevolge van immobilisatie van meer dan één uur te wijten aan een verkeersongeval tijdens het traject naar de plaats van inscheping. De waarborg wordt uitgebreid tot de vertraging in geval van mechanische pech, op voorwaarde dat een attest van een depannagebedrijf of erkende automobielclub kan voorgelegd worden;
30. wilde (niet aangekondigde) staking op de vertrekplaats in België, waardoor de plaats van inscheping te laat bereikt werd;
31. weigering van het inreisvisa door de autoriteiten van het land van bestemming.

Indien de waarborg “Annulering All Risks” werd onderschreven, hetzij in een gecombineerde formule, hetzij als afzonderlijke waarborg, geniet de verzekerde bovendien van de waarborgen onder hoofdstuk E. ANNULERING ALL RISKS

De waarborg wordt eveneens aan de verzekerde toegekend in geval van annulering door de reisgezel tengevolge van één van bovenvermelde redenen, voor zover deze eveneens een verzekeringscontract, met waarborg annuleringsverzekering, bij De Europese afsloot en de verzekerde door de annulering van de reisgezel verplicht is zijn reis alleen te ondernemen.

4. UITSLUITINGEN
a. Medische aandoeningen waarvoor op het ogenblik van onderschrijving van de polis en/of boeking van de reis reeds specifieke onderzoeken en/of behandelingen gepland waren (met uitzondering van routine-onderzoeken).
b. Mentale, nerveuze of emotionele aandoeningen, inbegrepen angsttoestanden, depressie, neurose, psychose of psychosomatische aandoeningen, tenzij deze een (dag)hospitalisatie vergen.
c. Vrijwillige zwangerschapsonderbreking.
d. Ongevallen of stoornissen tengevolge van:
- het beoefenen van bergbeklimming langs ongebaande wegen, van jacht op groot wild, van speleologie en onderzees beoefende visvangst of gevechtssporten;
- de deelname aan alle koersen, snelheidspogingen of -wedstrijden;
- het beoefenen van sporten ten professionele titel of tegen betaling, inbegrepen de hieraan verbonden trainingen;
e. Vertraging door verkeersmoeilijkheden en andere gewone incidenten.
f. Insolvabiliteit van de verzekerde.
g. Dossier-, administratie-, visa- en andere gelijkaardige kosten.
h. Reizen die niet geboekt werden tijdens de geldigheidsduur van het verzekeringscontract.
i. Uitsluitingen voorzien onder de gemeenschappelijke bepalingen.

De bovenvermelde uitsluitingen zijn niet alleen van toepassing op de verzekerde maar eveneens op de personen waarvan de medische toestand de oorzaak is van de aanvraag tot tussenkomst.
Blijven eveneens uitgesloten: alle aanvragen tot schadevergoeding op polissen die later dan 5 kalenderdagen na reservering van de reis werden uitgeschreven.

5. VASTSTELLING VAN DE VERGOEDING
De Europese vergoedt aan de verzekerde:
a. 1) voor elke boeking behalve flight only: bij annulering door de verzekerde vóór de aanvang van het reiscontract: 100% van de contractueel verschuldigde annuleringskosten van de reisorganisator, eventueel vermeerderd met de kosten aangerekend door de reisbemiddelaar beperkt tot 10% van de reissom;
2) voor een flight only: in geval van annulering door de verzekerde vóór de aanvang van de vlucht, de annuleringskosten aangerekend door de luchtvaartmaatschappij en/of de broker, vermeerderd met de eventuele fee van de reisbemiddelaar beperkt tot maximum 25% van de aankoopprijs van het ticket.
De tussenkomst zal in geen geval hoger zijn dan 100% van het verzekerd bedrag.
b. indien, in geval van annulering door de reisgezel, de verzekerde beslist alleen op reis te vertrekken: de hierdoor veroorzaakte extra hotel- en/of wijzigingskosten. De tussenkomst van De Europese zal in ieder geval beperkt blijven tot maximum de contractueel verplichte vergoeding bij annulering;
c. in geval van immobilisatie van het privé-voertuig kan de verzekerde de reis alsnog aanvatten met een huurwagen. In dat geval komt De Europese tussen in de netto huurprijs van de wagen tot een bedrag gelijk aan de aanrekenbare annuleringskosten.
Tol-, benzine- en/of eventuele verzekeringskosten worden niet ten laste genomen.
De tussenkomst van De Europese zal in geen geval het voorziene verzekerd bedrag, zoals vermeld in het reiscontract, overschrijden en zal altijd berekend worden op basis van de annuleringskosten verschuldigd op basis van de voorwaarden van het reiscontract bij annulering binnen de 48 uur nadat verzekerde kennis nam van de gebeurtenis die de annulering veroorzaakte.
De proportionele regel zal toegepast worden indien het verzekerd kapitaal niet overeenstemt met de totale prijs van het reiscontract of indien een verkeerde en lagere premievoet werd toegepast.

6. VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE
De verzekerde zal de volgende verplichtingen naleven:
a. binnen de 48 uur, nadat verzekerde kennis heeft van een gebeurtenis die de annulering van de reis veroorzaakt, een schriftelijke aangifte naar De Europese sturen;
b. zich schikken naar de instructies van De Europese en haar alle inlichtingen en/of documenten bezorgen die zij noodzakelijk of nuttig acht;
c. alle noodzakelijke en nuttige maatregelen treffen om de annuleringskosten tot een minimum te beperken, d.w.z. dat vanaf het ogenblik dat verzekerde kennis heeft van een gebeurtenis die de annulering van de reis kan veroorzaken, hij het reisagentschap of de touroperator hiervan onmiddellijk zal op de hoogte brengen.

 

Vakantieonderbreking
F. VAKANTIEONDERBREKING

1. DEFINITIES
Zie onder D. 1. van de waarborg “Annuleringsverzekering”.

2. VERZEKERD BEDRAG
De totale kostprijs van de reis vermeld in de polis met een maximum van € 20.000 per verzekerde.
Voor de gecombineerde formule Assistance Plus blijft de waarborg beperkt tot € 10.000 per verzekerde.

3. WAARBORG
De waarborg heeft als voorwerp de vergoeding van de niet genoten vakantiedagen indien de verzekerde wegens één van de hierna volgende redenen zijn reis voortijdig diende te onderbreken of zijn vertrek diende uit te stellen:
a. ziekte, ongeval of overlijden van:
- de verzekerde, zijn levensgezel, een bloed- of aanverwant tot in de tweede graad, met inbegrip van de schoonfamilieleden;
- de persoon die met verzekerde samenwoont op dezelfde verblijfplaats en die onder zijn hoede staat of te zijnen laste valt;
- de officiële verloofde, evenals van zijn (haar) familieleden tot in de 1e graad;
b. overlijden of hospitalisering van een inwonend lid van het onthaalgezin, bij hetwelke de verzekerde zijn vakantie doorbrengt en op voorwaarde dat de gehospitaliseerde onder hetzelfde dak woont als het onthaalgezin;
c. noodzakelijke aanwezigheid van de verzekerde die een vrij of zelfstandig beroep uitoefent wegens onbeschikbaarheid ten gevolge van ziekte, ongeval of overlijden van de beroepsvervanger van de verzekerde, aangeduid in de polis;
d. onbeschikbaarheid ten gevolge van ziekte, ongeval of overlijden van de in de polis aangeduide persoon, gelast met de hoede van een minderjarig of gehandicapt kind van de verzekerde;
e. belangrijke stoffelijke schade aan de onroerende goederen van verzekerde overkomen tijdens de reis, inbegrepen de diefstal in de woning;
f. verplichte aanwezigheid van de verzekerde als getuige of jurylid voor de rechtbank;
g. wanneer de verzekerde of een familielid tot in de eerste graad wordt opgeroepen voor:
- de juridische handelingen van officiële organismen bij de adoptie van een kind;
- voor een dringende orgaantransplantatie (als donor of als ontvanger);
h. complicaties bij de zwangerschap van de verzekerde of een familielid tot in de eerste graad, inbegrepen de voortijdige bevalling van minstens één maand vóór de normaal voorziene datum;
i. diefstal of totale immobilisatie ten gevolge van een verkeersongeval of brand van het privé-voertuig van de verzekerde op het ogenblik van vertrek of gedurende het traject naar de vakantiebestemming. De gevallen van mechanische pech zijn echter niet verzekerd;
j. vertraging op het moment van de inscheping, voorzien in het reiscontract, bij vertrek of tijdens een etappe, tengevolge van immobilisatie van meer dan één uur te wijten aan een verkeersongeval tijdens het traject naar de plaats van inscheping. De waarborg wordt uitgebreid tot de vertraging in geval van mechanische pech, op voorwaarde dat een attest van een depannagebedrijf of erkende automobielclub kan voorgelegd worden.
De waarborg wordt eveneens aan de verzekerde toegekend in geval van reisonderbreking door de reisgezel ten gevolge van één van bovenvermelde redenen, voor zover deze eveneens een verzekeringscontract, met een waarborg vakantieonderbreking, bij De Europese afsloot en de reisonderbreking van de reisgezel hem verplicht de reis alleen verder te zetten.

4. UITSLUITINGEN
Zie onder punt 4. Uitsluitingen van de waarborg D. Annuleringsverzekering.
Deze uitsluitingen zijn niet alleen van toepassing op de verzekerde maar eveneens op de personen waarvan de medische toestand de oorzaak is van de aanvraag tot tussenkomst.

5. VASTSTELLING VAN DE VERGOEDING
De Europese vergoedt:
a. het niet te recupereren gedeelte van de betaalde reissom naar rato van het aantal niet genoten vakantiedagen, te rekenen vanaf het ogenblik van de thuiskomst in de woonplaats of vanaf de dag van hospitalisatie.
De ongenoten vakantiedagen worden als volgt berekend:
- indien de verzekerde terugkeert op kosten van één of andere bijstandswaarborg wordt de schadevergoeding berekend op basis van de niet genoten hotelnachten;
- indien de verzekerde op eigen middelen terugkeert wordt de vergoeding berekend op basis van de niet genoten hotelnachten en het oorspronkelijk voorziene ticket;
- indien de verzekerde zijn ticket heeft omgeboekt om terug te komen, wordt de prijs van de omboeking vergoed (en dus niet de oorspronkelijke terugvlucht) en dit op voorwaarde dat de omboeking de prijs van het retourticket niet overschrijdt;
- indien het reiscontract enkel het transport bevat, voorziet De Europese in de terugbetaling van het niet te recupereren gedeelte van de transportprijs, in de mate dat de terugreiskosten niet geregeld werden in het kader van een andere waarborg (bijstand,...).
Voor de schadevergoeding heeft de verzekerde de keuze tussen:
- ofwel de onmiddellijke vergoeding van de ongenoten vakantiedagen;
- ofwel een waardebon geldig voor één jaar op een volgende reis te boeken bij hetzelfde agentschap. In dit geval wordt de vergoeding verhoogd met 10%.
De proportionele regel is van toepassing indien het verzekerd bedrag niet gelijk is aan de totale kostprijs van de reis of indien een verkeerde en lagere premievoet werd toegepast.
b. in geval van immobilisatie van het privé-voertuig tijdens de reis kan de verzekerde zijn reis alsnog voortzetten met een huurwagen. In dat geval komt De Europese tussen in de netto huurprijs van de wagen tot een bedrag gelijk aan de normaal berekende vergoeding voor de vakantieonderbreking.
Tol-, benzine- of eventuele verzekeringskosten worden niet ten laste genomen.
c. bovendien betaalt De Europese bij uitstel van vertrek, om een in de waarborg voorziene reden, een vergoeding op basis van het aantal niet genoten dagen, berekend op de prijs van het landarrangement. Indien de verzekerde genoodzaakt is een nieuw ticket te kopen, vergoedt De Europese, tot maximum 25% van de totale kostprijs van de reis en bovenop de niet-genoten vakantiedagen, de aankoopprijs van een one-way ticket om verzekerde toe te laten alsnog de vakantiebestemming te bereiken.

6. VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE
De verzekerde zal de volgende verplichtingen naleven:
a. onmiddellijk De Europese inlichten en haar een schriftelijke aangifte sturen binnen de 7 dagen vanaf het ogenblik dat verzekerde daartoe de mogelijkheid heeft;
b. zich schikken naar de instructies van De Europese en haar alle inlichtingen en/of documenten bezorgen die zij noodzakelijk of nuttig acht;
c. in geval van ziekte of ongeval in het buitenland, een medisch attest van de behandelende arts in het buitenland, die de terugreis aanbeveelt, voorleggen.

 

Opmerking
Opgelet: Deze opsomming is slechts een summier overzicht van de waarborgen. Voor elke interpretatie van de voorwaarden en waarborgen geldt enkel en alleen de volledige tekst van de algemene verzekeringsvoorwaarden. Deze voorwaarden ontvangt u samen met de verzekeringspolis.

 

Africa Tours - Koestraat 187 - 8800 Roeselare - tel. +32 51 708 171 - Lic. 1085 - info@africatours.be